BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az óvodákat is érintő, új jogszabályváltozásokA koronavírus-világjárvány miatt bevezetett, rendkívüli érintkezéseket vesszük sorra, amelyek érintik az óvodai életet. Gyakorlati megvalósításukhoz is hatékony segítséget biztosítunk.

 koronavírus, óvodabezárás

Jogszabályi környezet

Még 2021. február 15-én jelent meg, és döntő részében még azon a napon hatályba is lépett az egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 65/2021. (II. 15.) kormányrendelet. A jogszabály több köznevelési tárgyú kormányrendeletet is módosított, ezek közül az óvodai nevelést kettő érinti:
– A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet, valamint
– Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet módosítása.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet módosítása

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) módosítása a nem állami óvodafenntartók finanszírozásával kapcsolatos végrehajtási szabályokat érintette.

A nemzetiségi pótlékban részesülők figyelembe vétele a finanszírozás során

A kormányrendelet 37/C. § (2) bekezdés a) pontja új ad) alponttal egészült ki, amelynek értelmében az átlagbéralapú támogatásra vonatkozó kérelmet – új elemként – a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok becsült átlaglétszáma alapján, a miniszter és a kincstár által közösen meghatározottak szerint és a kincstár honlapján közzétett adatlapon kell benyújtani köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladatellátási helyenként, a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében intézményenként.

A kormányrendelet 37/C. §-ának módosított (5) bekezdése szerint a fenntartó a minősített pedagógusok és a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó bejelentést köznevelési intézményenként, a minősített pedagógusokra vonatkozóan az előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban október 31-éig köteles kezdeményezni.

A kormányrendelet 37/F. § (1) bekezdés a) pontjának módosított aa) alpontja szerint az Igazgatóság a rendelkezésére álló okiratok alapján
– a gyermek létszám alapján járó átlagbér alapú támogatást a tárgyév január–augusztus és szeptember–december hónapjára 8/12 és 4/12 arányban,
– a minősített pedagógus után járó bérnövekményt előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban a tárgyév január–augusztus és szeptember–december hónapjára 8/12 és 4/12 arányban,
– új elemként a nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok után járó, kiegészítő támogatást a tárgyév január–augusztus és szeptember–december hónapjára 8/12 és 4/12 arányban állapítja meg a fenntartót megillető támogatásokat.

A kerekítési szabály pontosítása

A kormányrendelet 37/F. §-ának módosított (1a) bekezdése alapján a támogatások igénylésénél és megállapításánál, ha a finanszírozott pedagógus létszám megállapításához szükséges gyermeklétszám nem egész szám, a létszámot feladatellátási helyenként egy tizedesjegyre kerekítve kell megállapítani.

Szigorítás a bejelentési kötelezettség megsértése esetén

A kormányrendelet 37/I. §-ának módosított (1) bekezdésében nem változott, hogy a fenntartó a csődeljárás, a végelszámolás, a felszámolási eljárás megindítását követő nyolc napon belül köteles bejelenteni az Igazgatóságnak az eljárás megindítását. A bejelentéshez csatolni kell az eljárás megindításáról a hivatalos lapban közzétett közleményt. Új elem viszont, hogy amennyiben az Igazgatóság tudomására jut, hogy a fenntartó csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll, és a fenntartó nem tett eleget nyolc napon belül a bejelentési kötelezettségnek, az Igazgatóság a csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás befejezéséig felfüggeszti a támogatás folyósítását.

A jegybanki alapkamat pontosítása

A kormányrendelet 37/M. §-ának módosított (6) bekezdése szerint jegybanki alapkamaton a támogatások jogosulatlan igénybevételét megállapító döntés napját magában foglaló naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell érteni.

A visszafizetési kötelezettség módosított részletszabályai

A kormányrendelet 37/N. §-ának módosított (3) és (4) bekezdése szerint, ha a fenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a késedelembe esés napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével megegyező mértékű késedelmi pótlékot fizet addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Késedelmi kamat számításakor a jegybanki alapkamaton a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell érteni.

Az Igazgatóság a fenntartó teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmére a fizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetéssel érintett összeget a kérelem benyújtásának napját magában foglaló naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat terheli. A részletfizetésben engedélyezett havi összeg a fenntartó kérelmére a folyósítandó támogatásból is levonható. A részletfizetési kérelemről az Igazgatóság soron kívül dönt.

Fontos újdonság, hogy köznevelési tevékenységének megszüntetése vagy szüneteltetése miatt támogatásban nem részesülő fenntartó részére részletfizetés nem engedélyezhető.

Kötelező és szigorított kincstári felülvizsgálat

A kormányrendelet 37/O. § (1) módosított bekezdése, valamint új (1a) és (1b) bekezdései a kincstári ellenőrzés kötelező ütemezését és szigorítását tartalmazzák. Az előírások szerint az Igazgatóság köteles felülvizsgálni a támogatások igénylésének és elszámolásának jogszerűségét. Ha a fenntartó befizetési kötelezettsége 10 százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető támogatások összegét, az Igazgatóság helyszíni ellenőrzést tart.

A felülvizsgálat megszervezése során biztosítani kell, hogy legalább négyévenként valamennyi fenntartónál sor kerüljön helyszíni ellenőrzésre, amely a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül, a korábban helyszínen nem vizsgált időszakra, támogatásokra és óvodákra kiterjeszthető.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet módosítása

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet 1. melléklet III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI cím, Az egészséges életmód alakítása alcím alatt részletezi az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése érdekében teendő óvodai feladatokat. Ezek közé tartozik
– az egészséges életmód,
– a testápolás,
– a tisztálkodás,
– az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és – a jogszabálymódosítással pontosítva (!) – a telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése,
– a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése,
– a fogmosás,
– az öltözködés,
– a pihenés,
– a betegségmegelőzés és
– az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása.


A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó áprilisi számában.

2021-03-23
 
Írta: dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az óvodákat is érintő, új jogszabályváltozások

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés