BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Készüljünk föl időben az ellenőrzésre!Az óvodák tanfelügyeleti ellenőrzése az idei évben újraindul. Ideje, hogy górcső alá vegyük intézményünket! Tanfelügyelő szakértőnk ebben nyújt segítséget!

 

A pedagógus-továbbképzés szervezésének és adminisztrációjának ellenőrzése 2021-ben

A pedagógus-továbbképzés intézményesített rendszerét 1997. december 30-i hatálybalépéssel vezette be A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet. A köznevelési törvény 62. § (2) bekezdésének elrendelése szerint a pedagógus-továbbképzési rendszerben történő hétévenkénti részvétel minden pedagógus számára kötelező annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben betölti 55. életévét. Mi, az iskolában, óvodában dolgozó vezetők, pedagógusok pontosan tudjuk, hogy a pedagógus-továbbképzésben való felelősségteljes részvétel komoly megterhelést jelent az érintettek számára. Ettől is nagyobb kihívást jelent azonban az intézmény pedagógus-továbbképzési rendszerének szervezése, tervezése, az elvégzett továbbképzések gondos nyilvántartása. Még ettől is bonyolultabb az egyes pedagógusok továbbképzési kötelezettségének áttekinthető vezetése. Ebben a cikkben közel negyedszázada bevezetett, azóta kismértékben módosult továbbképzési rendszer működtetéséről értekezünk.

Van azonban ennek a témának egy különös aktualitása is, hiszen a 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI-rendelet 2021. első negyedévére elrendelte a pedagógus-továbbképzési rendszer országos szakmai ellenőrzését a szóban forgó rendelet alábbi előírásával.
12. § (1) 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.
12. § (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

A hétévente kötelező pedagógus-továbbképzés tervezési és szervezési szabályait, valamint dokumentációs rendszerét a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet tartalmazza, amelynek kapcsán a továbbiakban a szövegben a kormányrendelet, míg a jogszabályi előírások közlésekor általában a kormányrendelet rövidítést alkalmazzuk.

A pedagógus-továbbképzési rendszer kötelező dokumentumai

A pedagógus-továbbképzési rendszer szervezésének, működtetésének szabályait a fenti kormányrendelet tartalmazza, amely meghatározza a továbbképzési rendszer tervezésével és kötelező dokumentációjával kapcsolatos legfontosabb előírásokat.

A továbbképzési program

A kormányrendelet 1. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint az intézmény pedagógus-továbbképzési rendszerének legfontosabb dokumentuma az öt évre szóló továbbképzési program, amelyről a jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik.
kormányrendelet 1. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.

Az öt tanévre (óvodákban nevelési évre) szóló továbbképzési program elkészítésekor figyelembe kell venni az intézmény pedagógia programjának előírásait és az abból fakadó pedagógiai, szakképzettségi és továbbképzési szükségleteket. Ez azt jelenti, hogy a továbbképzési program elkészítésekor nem elsősorban az intézmény állományában lévő pedagógusok továbbképzési szándékait kell szem előtt tartani, hanem az intézmény pedagógiai programjának megvalósításából adódó szükségleteket. Figyelemmel kell tehát lenni arra, hogy az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását milyen szakképzettségi feltételek hiánya akadályozza, milyen továbbképzések teljesítése szükséges ahhoz, hogy a pedagógiai programban leírtak minél eredményesebben megvalósulhassanak. Ezért a továbbképzési programban soha nem szerepelhetnek konkrét pedagógusok, hanem abban a nevelőtestület továbbképzési irányait, területeit, létszámait, esetleg évenkénti ütemezését kell megtervezni.

A továbbképzési programot az intézményvezetőnek kell elkészítenie, ezért az ő felelőssége, hogy a továbbképzési program a nevelőtestület képzési szükségleteinek és a pedagógiai program megvalósítási feltételeinek megfeleljen. A továbbképzési program tervezetének elkészítését követően ki kell kérni a dokumentumról a nevelőtestület véleményét. Ügyelni kell arra, hogy a nevelőtestületi vélemény beszerzése dokumentálható legyen, tehát vagy jegyzőkönyvezett nevelőtestületi értekezleten kell lehetőséget biztosítani a továbbképzési programmal kapcsolatos nevelőtestületi vélemények, javaslatok kifejtésére, vagy a nevelőtestület néhány tagját érdemes megbízni a tervezettel kapcsolatos vélemény elkészítésére és írásban történő átadására. A továbbképzési program elfogadása a fenntartó jogkörébe tartozik.

A kormányrendelet 1997. december 30-án lépett hatályba, ezért az intézmények első továbbképzési programját 1998. március 15-ig kellett elkészíteni, és az az 1998. szeptember 1-jétől 2003. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan határozta meg az intézmény pedagógus-továbbképzésre vonatkozó terveit. A folyamatosan működő intézmények tehát jelenleg ötödik továbbképzési ciklusukat valósítják meg, amely 2018. szept. 1-től 2023. aug. 31-ig határozza meg az intézményi továbbképzési feladatokat.

A továbbképzési programok elkészítéséhez és elfogadásához 2009. július 31-től kezdődően hatályban van azonban a kormányrendelet 1. § (10) bekezdése, amely előírja, hogy az új továbbképzési program elkészítése előtt a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestületének értékelnie kell az előző továbbképzési időszakot, valamint az intézmény továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartó számára is. Nem volna meglepő, ha az Oktatási Hivatal az utolsó két továbbképzési terv ellenőrzésénél figyelmet fordítana arra, hogy megtörtént-e az előző továbbképzési időszak intézményi értékelésére.

Az öt évre szóló intézményi pedagógus-továbbképzési program elkészítése az intézmény helyzetének, pedagógiai feladatainak és a nevelőtestületben rendelkezésre álló humán erőforrások gondos és alapos áttekintését feltételezi.

A továbbképzési program részeit a Kormányrendelet az alábbiakban határozza meg.

 

2021-01-13
 
Írta: Petróczi Gábor
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Készüljünk föl időben az ellenőrzésre!

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés