BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Hatósági ellenőrzés az óvodábanA hatóság helyszíni ellenőrzést tartott az alapítványi fenntartásban működő óvodában. A hatósági ellenőrzés során megállapította, hogy az intézményben két fő pedagógus nem rendelkezett a jogszabályban előírt szakképzettséggel, további egy fő pedagógus nem rendelkezett erkölcsi bizonyítvánnyal, egy fő esetében pedig megsértették a köznevelésben alkalmazottakra vonatkozó előírásokat…

 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal hatásköre

 

A köznevelési hatósági ellenőrzési feladatokat 2017. január 1-jétől a megyeszékhely szerinti járási hivatalok látják el. Ez a hatáskör a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 79. § (2) bekezdésén, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 38/A. §-án alapul.

 

A hatósági ellenőrzés területei

 

A hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizhető területeket a Vhr. 38. §-a jelöli ki, amely szerint a hatóság az óvodában hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja

– az egyenlő bánásmód követelményére,

– a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

– a csoportlétszámra,

– a gyermekbaleset-védelemre,

– az alkalmazási feltételekre,

– a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,

– a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

– a köznevelési feladatok ingyenességére vonatkozó rendelkezések megtartását.

 

Az egyenlő bánásmód körében a hatóság például az alábbiakat vizsgálhatja:

– a gyermek óvodai felvételének elbírálása, különösen a felvétel elutasítása,

– felvett gyermeknél a csoportba való beosztása,

– az óvoda szolgáltatásaihoz való hozzáférés során nem valósult-e meg közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés.

 

A kötelező felvétel kérdéskörben vizsgálható, hogy

– a vizsgált időszakban az óvoda eleget tett-e a törvényben előírt felvételi kötelezettségének,

– a felvétellel kapcsolatos eljárás és a döntés meghozatala, közlése szabályos volt-e,

– a felvétel elutasítása során biztosították-e a szülői jogorvoslatot,

– az óvodavezetői döntésről szóló határozat megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek.

 

A csoportlétszám esetében vizsgálható, hogy

– a köznevelésről szóló törvény 4. mellékletében meghatározott maximális és minimális létszámok betartásra kerültek-e,

– a vizsgált időszakban a maximális létszámtól való eltérésre sor került-e,

– az ezzel kapcsolatos fenntartói engedély rendelkezésre áll-e, továbbá

– vizsgálható a nemzetiségi vonatkozású előírások megtartása is.

 

A gyermekbaleset körében ellenőrizhető, hogy a szervezeti és működési szabályzatban szabályozottak-e az intézményi védő, óvó előírások. Ezen túlmenően arra is irányulhat az ellenőrzés, hogy milyen módon biztosított az intézményben a gyermekek felügyelete, különös tekintettel a baleset-megelőzés szempontjaira. Az ellenőrzés kitérhet arra, hogy a balesetek jegyzőkönyvezése, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség megtörtént-e, szabályos volt-e.  

 

A gyakorlatban a leggyakoribb ellenőrzési részterület az alkalmazási feltételek vizsgálata. Ennek keretében ellenőrizhető, hogy

– a személyi anyag az óvodában megtalálható-e,

– nyilvántartják-e az intézményben a pedagógusokat,

– rendelkeznek-e a pedagógusok erkölcsi bizonyítvánnyal, valamint

– a munkakör betöltéséhez szükséges, törvényben előírt szakképzettségük és végzettségük megvan-e,

– az ezt alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak-e,

– van-e az óvodának beiskolázási terve, továbbképzési programja.

 

A kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára irányuló ellenőrzés szintén gyakran elrendelt ellenőrzés. Ennek keretében ellenőrizhető, hogy az óvoda a jogszabályban előírt kötelező nyomtatványok rendelkezésre állnak-e, ezeket az óvodavezető, illetve a pedagógus vezeti-e, ha igen, az mennyire tesz eleget a jogszabályi követelményeknek (például hibás bejegyzés javítása).

 

A minimális (kötelező) eszközök és felszerelések körében a hatósági ellenőrzés azt vizsgálhatja, hogy

– a helyiségre vonatkozó előírások teljesülnek-e,

– az eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak-e, illetve

– fokozatosan beszerezhetők-e.

 

A jegyzékben foglaltak a nem állami, nem önkormányzati fenntartókra is vonatkoznak.

 

A köznevelési feladatok ingyenességére vonatkozóan azt ellenőrizheti a hivatal, hogy a köznevelési jogszabályokban szabályozott ingyenes (térítésmentes) óvodai neveléssel kapcsolatos rendelkezéseket valóban betartják-e. A köznevelésről szóló törvény 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az azt kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az ingyenes oktatásban részt vevő gyermekek számára térítésmentes. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet alapján az óvodában térítésmentes az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, továbbá a gyermekek egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, valamint az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor.

Térítésmentes a sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.

 

Az ellenőrzések tervezése

 

A hatóság ellenőrzési feladatait az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján rendszeresen végzi. Az Oktatási Hivatal az óvoda és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a köznevelési információs rendszer (KIR) honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében, hogy a miniszter koordinálhassa és adatokkal segíthesse az óvodák és a fenntartói tevékenység jogszerűségét ellenőrző hatóságok, szervek munkáját.

 

Az ellenőrzésre jogosult hatóság

 

A hatóság

– a munkaterve alapján az ellenőrzésre kijelölt óvodának és fenntartójának nevét, az ellenőrzés idejét, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés jogcímét minden év január 31-éig,

– az ellenőrzés eredményét az ellenőrzés befejezését követő tizenöt napon belül, és

– a munkaterven felüli ellenőrzéssel érintett óvodának és fenntartójának nevét és az ellenőrzés eredményét minden év november 15-éig rögzíteni köteles a KIR-ben.

 

A hatósági ellenőrzés lefolytatása

 

A hatósági ellenőrzés lefolytatására eljárási szempontból a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírásai az irányadók.

 

A jogszabály alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal az intézmény vezetőjétől

– jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását,

– iratok bemutatását,

– egyéb tájékoztatást kérhet, illetve

– helyszíni ellenőrzést tart.

 

Az ellenőrzés indulhat jogszabályi előírás alapján, bejelentésre, valamint hivatalból.

 

Az ellenőrzés alapja mindig egy konkrét ellenőrzési program, amelyben egyértelműen meg kell határoznia a hatóság adatain túlmenően az ellenőrzés alá vont óvoda

– nevét,

– székhelyét,

– a jogszabályi felhatalmazást,

– az ellenőrzés pontos célját,

– módját,

– az ellenőrizendő területeket,

– az ellenőrizendő időszakot,

– az ellenőrzés pontos helyszínét,

– az ellenőrzés tervezett időszükségletét,

– a kezdési és befejezési időpontját,

– az ellenőrzést végző kormánytisztviselők nevét,

– beosztását,

– a megbízólevél számát,

– keltezést,

– a programot jóváhagyó aláírását.

 

Ki lehet ellenőr?

 

Hatósági ellenőrzést

– a megyeszékhely szerinti járási hivatal ügyintézője,

– kirendelt szakértő, illetve

– jogszabály alapján erre felhatalmazott más személy végezhet, aki

– jogosultságát a helyszíni ellenőrzés kezdetén köteles igazolni.

 

A gyakorlatban a megyeszékhely szerinti járási hivatal által lefolytatandó köznevelési hatósági ellenőrzéseket kormánytisztviselők végzik, akik jogosultságukat megbízó levéllel igazolják. A helyszíni ellenőrzéshez minimálisan két fő ellenőr szükséges.

 

Mire jogosult az ellenőr?

 

Az ellenőr a hatásköre gyakorlásának keretei között

– a megfigyelni kívánt területre, építménybe beléphet,

– ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat,

– az intézmény vezetőjétől és a szemle helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet,

– a helyszínről, iratról, folyamatokról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet,

mintát vehet, továbbá

– egyéb bizonyítást folytathat le.

 

Előzetes értesítés

 

Főszabály szerint az intézmény képviselőjét előzetesen értesítenie kell a hatóságnak. Ettől csak akkor tekinthet el, ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné, ekkor az intézményvezetőt az ellenőrzés megkezdésekor szóban kell tájékoztatni. Az értesítés írásban, végzés formában történik, annak egy példányát a fenntartónak is megküldi a hatóság.

 

Az intézményvezető távolléte

 

Az óvoda vezetőjének távolléte nem akadálya a helyszíni ellenőrzés megtartásának. Arra is mód van, hogy szabályszerű meghatalmazás alapján más személy helyette és a nevében eljárjon.

 

A helyszíni ellenőrzés tartama, lefolytatása

 

A helyszíni ellenőrzést a megfigyelni kívánt tevékenység folytatása idején lehet végezni, tehát az óvoda hivatalos nyitvatartási idejében. További követelmény, hogy az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az az intézményvezető munkáját, az óvoda rendeltetésszerű tevékenységet lehetőleg ne akadályozza.

 

Az ellenőrzés vezetője tájékoztatja a jelenlevő érintetteket az ellenőrzés

– módjáról,

– időtartamáról,

– időbeosztásáról,

– jogaikról,

– kötelességeikről,

– az ellenőrzés eredményeképpen tehető intézkedésekről és

– a jogorvoslat lehetőségéről, módjáról.

 

Az intézményvezető kötelezettsége

 

Az óvoda képviselője együttműködésre köteles a megyeszékhely szerinti járási hivatallal. Ennek alapján

– a kért iratokat, dokumentumokat be kell mutatnia,

– a feltett kérdésekre érdemben válaszolnia kell,

– lehetővé kell tenni a helyiségekbe való belépést.

 

A helyszíni ellenőrzés lezárása

 

Az intézményvezető a helyszíni ellenőrzés lezárásakor teljességi nyilatkozatot köteles tenni, amellyel igazolja, hogy minden tényt, adatot a valóságnak megfelelően az ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátott.

 

Ezen túlmenően a hatóság lehetőséget biztosít írásbeli észrevétel megtételére.

 

A jegyzőkönyv felvétele

 

A hatóság

– a helyszíni ellenőrzésről,

– az annak során tett megállapításokról,

– az intézményvezető által tett nyilatkozatokról,

– dokumentumokról jegyzőkönyvet készít.

 

A jegyzőkönyvet az ellenőrzésben részt vevő valamennyi kormánytisztviselő, valamint az intézményvezető vagy az általa meghatalmazott személy oldalanként aláírja.

 

A hatósági ellenőrzés következményei

 

– Amennyiben a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ebben az esetben az ellenőrzést a jegyzőkönyv átadásával lezárják.

– Amennyiben a helyszínen nem dönthető el, hogy történt-e jogszabálysértés, akkor a helyszínen nem kerül átadásra a jegyzőkönyv. Ha a tények utólagos elemzéséből a hatóság megállapítja, hogy az ellenőrzött óvoda nem követett el jogszabálysértést, ezt a tényt rögzíti a jegyzőkönyvben, amelyet megküld az intézmény vezetőjének. Az eljárás ezzel lezártnak tekinthető.

– Amennyiben a hatóság az ellenőrzés során jogsértést tapasztal, a feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:

  • felhívja az óvoda vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és egyidejűleg erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját,
  • eljárást kezdeményez az egyházi és magánfenntartású intézmények esetén a Magyar Államkincstárnál a költségvetési támogatás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére, szükség esetén az érintett gyermekek másik óvodába történő átvételére, felvételére,
  • felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot,
  • a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indít.

 

A jelenlegi gyakorlat szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal elsősorban figyelemfelhívó végzéssel, illetve utóellenőrzés kitűzésével kívánja a szabálytalanságok megszüntetését elérni.

 

További intézkedési lehetőség, hogy amennyiben a hatósági ellenőrzés során olyan tény jutott a hatóság tudomására, amely más hatóság/közigazgatási szerv eljárását alapozza meg,

– fegyelmi-,

– szabálysértési-,

– büntető-,

– polgári,

– egyéb eljárást kell kezdeményeznie a hatáskörrel rendelkező hatóságnál.

 

Sajátos szankció: amennyiben a hatóság feltárja, hogy az óvoda a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai jogviszony létrejöttét. A hatóság mindaddig, amíg az érintett gyermek az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai jogviszonyban áll, szükség szerint, de minden nevelési évben legalább egy alkalommal meggyőződik arról, hogy sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye az intézményben.

A hatóság ezzel az intézkedésével egyidejűleg az egyenlő bánásmód megsértése miatt az intézményvezetővel szemben szabálysértési eljárást köteles indítani.

 

A hatósági döntés formája

 

A jogsértés miatt alkalmazott figyelemfelhívás esetén végzés formában, felügyeleti bírságról szóló döntés esetén határozatban kell a döntést meghozni.

 

Jogorvoslat

 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el.

 

Ügyintézési határidő

 

A hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje negyvenöt nap.

 

Az utóellenőrzés

 

Amennyiben az intézményben jogszabálysértést tártak fel, és hatósági intézkedésre került sor, a határozatban foglaltak teljesítésére utóellenőrzést tarthat a hatóság. Ennek során a hatósági ellenőrzés eljárási szabályai az irányadók, felügyeleti bírság ez alkalommal is kiszabható.

 Az óvodák ellenőrzésével kapcsolatos további szakmai anyagokat, a jogszabályok változásáról szóló összefoglalókat az alábbi honlapon talál: ellenorzes.ovodavezetes.hu

2017-11-02
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Hatósági ellenőrzés az óvodában

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés