BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Az alapvető óvodai dokumentumok szabályaiAz óvodai nevelő munka négy alapvető dokumentumra épül: a pedagógiai programra, a szervezeti és működési szabályzatra, a házirendre és az adott nevelési évre szóló munkatervre. Az alábbiakban a négy dokumentumra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat tekintjük át!

 

A pedagógiai program

 

Egy óvoda évekkel ezelőtt sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátott. A fenntartó önkormányzat néhány éve azonban átszervezte az intézményeit, és az érintett óvoda alapító okiratát is módosította, amelyből kikerült a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. Ezt követően megtörtént a pedagógiai program alapító okirathoz igazodó módosítása is…

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) újdonsága, hogy az óvoda esetében a korábbi nevelési programot felváltotta a pedagógiai program kifejezés. Az ágazati törvény 26. §-a szerint ugyanis a nevelő munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik.

 

A pedagógiai programnak az intézmény alapító okiratához kell igazodnia, ezért elkészítésénél a létesítő okiratból szükséges kiindulni. Az alapító okiratban a fenntartó meghatározza elvárásait az intézménnyel szemben, amelyet az adott óvodának teljesítenie kell.

 

Fontos azonban hozzátenni, hogy az intézmény nem terjeszkedhet az alapító okiraton túl, az abban nem szereplő feladatokat nem láthat el! A pedagógia program elkészítésének másik fontos tényezője a rendelkezésre álló időkeret, amelyet a köznevelésről szóló törvény állapít meg. A pedagógiai program akkor megfelelő, ha egyaránt összhangban van

− az alapító okirattal,

− az óvodai nevelésre vonatkozó jogszabályokkal, valamint

− az óvodai nevelésre biztosított törvényi időkerettel.

 

Az óvodának kétféle döntési lehetősége van arra vonatkozóan, hogy milyen pedagógiai program szerint szervezze nevelő munkáját: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 6. §-a alapjánugyanisaz óvoda

− vagy az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján maga készíti el a pedagógiai programját,

− vagy az ily módon készített pedagógiai programok közül választ.

 

Kötelező tartalom

 

A miniszteri rendelet garanciális jelleggel rögzíti a legalapvetőbb tartalmi elemeket. Az óvoda pedagógiai programjában kötelező meghatározni

− az intézmény helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,

− azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését,

− a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,

− a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, valamint

− a nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat.

 

A fentieken túla programban rögzíteni szükséges

− a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,

− a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,

− az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,

− a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, valamint

− a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvoda

 

Amennyiben sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése folyik az intézményben, a pedagógiai programnak ki kell térnie a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenység bemutatására is.

 

A többcélú intézmény

 

A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az óvodai feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot használ.

 

Az általános művelődési központban működő óvodák pedagógiai programja része a nem köznevelési feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó pedagógiai-művelődési programnak, amely biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési közfeladatok egységes elvek szerinti megvalósítását.

 

Elfogadás, jóváhagyás, egyetértés

 

A köznevelésről szóló törvény nem írja elő, ki készíti el a pedagógiai programot, így azt bárki elkészítheti, például

− köznevelési szakértő,

− az óvodavezető,

− a nevelőtestület egy vagy több tagja.

 

Az azonban már törvényi követelmény, hogy a pedagógiai programot a nevelőtestületnek kell elfogadnia, majd ezt követően az óvodavezetőnek kell jóváhagynia. A pedagógiai program az óvoda alapvető szakmai dokumentuma, amelybe a fenntartónak csak abban a vonatkozásban van beleszólása, ha a programban rögzített feladatok ellátása finanszírozási többletet kíván.

 

Az ágazati törvény 25. §-a úgy rendelkezik, hogy a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

 

Egyházi vonatkozások

 

A köznevelésről szóló törvény 32. §-a alapján az egyházi fenntartású óvoda pedagógiai programja csak a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 A cikk teljes egészében elolvasható az Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani Tanácsadó aktuális számában!

2015-11-17
 
Írta: Dr. Farkas Ildikó
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Az alapvető óvodai dokumentumok szabályai

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés