BELÉPÉS  
KAPCSOLATFELVÉTEL
 
MOBILAPP  
KIPRÓBÁLOM DÍJMENTESEN

Kiket kötelező felvenni az óvodába idén?Lassan közeledik a vakáció, de az óvodavezetők már a következő nevelési évre gondolnak. Ebből a szempontból sem elhanyagolható, hogy kiknek a felvételét kell kötelezően biztosítania az óvodának.

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (adott év szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az az óvodaköteles gyermek pedig, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

 

Azok a hároméves gyermekek, akik 2012. szeptember 1-je előtt születtek, 2015. szeptember 1-jétől óvodakötelesekké válnak.

 

Az óvodakötelezettség természetesen azokra a gyermekekre is kiterjed, akik már korábban − 2010-ben, 2011-ben születettek − betöltötték a 4. vagy 5.  életévüket, de 2015. szeptember 1-jéig még nem jártak óvodába.

 

A szülőnek/gondviselőnek lehetősége van arra, hogy kérje gyermeke óvodakötelezettsége alóli felmentését. Az a szülő, aki gyermeke részére a 2015/16. nevelési év kezdő napjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentését kéri, az óvodai beiratkozásra a meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be a kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

Amennyiben a szülő egyházi vagy magánintézménybe kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az egyházi vagy magánintézmény fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

A jegyző, fenntartó, az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat.

 

A gyermek hároméves korától annak az év augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel.

 

Jogszabály mondja ki, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az óvodának nincs mérlegelési lehetősége a tekintetben, hogy a 3. életévét adott év augusztus 31-éig betöltött gyermeket felveszi-e vagy sem, amennyiben a gyermek életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (Nkt. 48.§ (3). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlana polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Abban az esetben, ha ez nem teljesül, vagy a teljesülés ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Nkt. 49.§ (3a).

 

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.

 

Amennyiben az óvodavezető az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Nkt.49.§ (3b).

2015-05-15
 
Írta: Vass Katalin
 
Rovat: jogszabályfigyelő

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
SZAKMAI SEGÍTSÉG
óvoda | óvodás gyermek | óvodai élet | óvodapedagógusok honlapja | óvodapedagógus alkalmassági vizsga | óvodapedagógus munkaköri leírása | óvodapedagógus portfólió | óvodapedagógus ponthatár | óvodai információk | óvodai cikkek | óvodai folyóirat | óvodai magazin| óvodai adminisztráció | letölthető anyagok | óvodai dokumentumok | óvodai portál | óvodai iratminták | óvodai módszertár | óvodavezető portál | óvónők szakmai weboldala

Kiket kötelező felvenni az óvodába idén?

Technikai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Szakmai Segítség
Név:
E-mail:
Telefon:
Üzenet:
 
  Üzenet elküldése  
Hírlevélre feliratkozás
Név:
Intézménynév:
E-mail:
Beosztás:
Telefon:
 
  OK  
Belépés
E-mail:
Jelszó:
 
  Belépés